Algemene voorwaarden


Artikel 1: aanvaarding en toepasselijk van de verkoopvoorwaarden
Alle leveringen van goederen en diensten van ELRON aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij ELRON heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangst name van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.
Artikel 2: offertes – levering – eigendomsvoorbehoud
2.1. Een offerte op welke wijze dan ook door of namens ELRON gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is echts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.
2.2. Behoudens uitdrukkelijke ander duidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringsstermijnen een indicatief karakter en verbinden ELRON niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
2.4 Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is ELRON gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Klant of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen. De Klant verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
2.6 Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van ELRON zijn gebleven, is ELRON te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. De Klant machtigt ELRON onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
Artikel 3: aansprakelijkheid – klachten
3.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Bij gebreke aan dergelijke uitdrukkelijke vermelding is er geen waarborg of garantie verleend.
3.2 ELRON is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde goederen aangezien zij niet de fabrikant is van de geleverde goederen. In geval van schade zal ELRON op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
3.3 ELRON is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen of geleverde diensten. ELRON staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de Klant aan ELRON is bekend gemaakt.
3.4 De Klant dient geconstateerde gebreken aan geleverde zaken of uitgevoerde diensten binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per brief, e-mail) aan ELRON te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op te klagen. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen, bestaan totdat ELRON in andere zin heeft beslist. De Klant dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
Artikel 4: inschrijvingen – prijs – betalingstermijn
4.1 De koopprijs bestaat uit overeengekomen prijs voor o.a. het inschrijvingsgeld, grondstoffen, handboeken, materialen, bedrijfstraining, de kosten van vervoer en aflevering e.a.
4.3 Inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij ELRON. De inschrijving zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.
4.4 Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de medewerker.
4.5 De betaling van een gesloten opleiding (bedrijfstraining) dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.
4.6 De Klant die in gebreke blijft tijdig de prijs te betalen, dient behalve de hoofdsom, tevens de verwijlintresten à rato van 12% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 125,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.
4.7 De toegang tot de open of gesloten opleiding kan geweigerd worden, wanneer aan de voorwaarden van artikel 4 niet wordt voldaan.
4.8 Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.
4.9 ELRON behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
Artikel 5: opschorting en beëindiging van de overeenkomst
5.1 De vorderingen van ELRON op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan ELRON-omstandigheden ter kennis komen die ELRON goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
– indien ELRON de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
– in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling van de Klant;
– indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is ELRON gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
In deze gevallen kan ELRON naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van ELRON-schadevergoeding te vorderen.
5.2 ELRON behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.
5.3 In een wederkerige handelsrelatie, is ELRON gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.
Artikel 6: annulering
6.1 ELRON behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de opleiding of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort.
6.2 Om te beginnen kan een annulatie enkel schriftelijk. Bij een annulatie meer dan een maand voor de start van de opleiding is de annulatiekost € 100. Als je een opleiding annuleert binnen de maand voor de start van een training, is de volledige som verschuldigd. De inschrijving verplaatsen naar een andere sessie kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de opleiding gebeurt. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon. Voor alle details over de annulatievoorwaarden verwijzen we graag naar de algemene voorwaarden op onze website.
In - company trainingen:
De annulatievoorwaarden kan je telkens vinden op onze offerte en bestelbon.

6.4 Handboeken of aangekochte materialen worden door ELRON nooit teruggenomen en nooit terugbetaald.

6.5 De Klant die bij ELRON-diensten heeft besteld, zoals o.m. onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van ELRON, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door ELRON te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De Klant dient dan alle onkosten, o.m. voor organisatie en catering, die ELRON ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De Klant die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormeld dient aan ELRON, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van ELRON om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is.

Artikel 7: overmacht
7.1 Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen, transportbelemmeringen, algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene stagnatie bij leveranciers of derden waarvan ELRON afhankelijk is, waardoor ELRON niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt ELRON zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege ELRON kan gevorderd worden.
7.2 Wanneer ELRON bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 8: diverse bepalingen
8.1 De Klant dient ELRON onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.
8.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens ELRON niet overdragen aan derden.
8.3. Alle documenten, folders, offertes etc. die door ELRON aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van ELRON. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor ELRON deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan ELRON te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan ELRON alle geleden schade te vergoeden.
8.4. Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).
Artikel 9: toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering
Voor alle geschillen waarbij ELRON betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ELRON bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van ELRON.